Referat 29. september 2018.

Tilstede: Morten, Alette, Vagn, Tina, Henriette og Bettina

Afbud: Kiss

Referent: Alette

 

Formanden

Udvidelse af hvalpegård

Hvalpegård udvides til ca. 5 meter efter balancebums nuværende placering. Der er skal laves noget gravearbejde. Henrik Kragh forespørges på dette.

 

Kurser – skal vi afholde nogle i klubben

Alle kan komme med en evt. pris på et ønsket kursus som bestyrelsen så kan tage stilling til. Der arbejdes pt på et internt sporkursus i det nye år.

 

Selvtræningshold

I forårssæsonen laves regel om at man skal have bestået en færdselsprøve for at gå på selvtræningsholdet forude at opfylde de betingelser som allerede fremgår på hjemmesiden. Der sendes en mail til alle tilmeldte på holdet om, at træningen skal koordineres ved mødetidspunktet kl. 9.00, således at alle for tilgodeset deres behov for træning og der tages hensyn til hinanden.

 

Alkoholpolitik – skærpelse af formuleringen

Det er besluttet at alkohol ikke længere sælges og forefindes i klubhuset, udover til fester, og det ikke tilladt at medbringe og indtage alkohol på klubbens areal, og i alle træningssammenhænge i kreds 41 – også træning der finder sted uden for klubbens areal, herunder eksempelvis under sportræningen.

 

Definition af hold

Dette tages op inden næste indskrivning, således alle kender forudsætninger for at deltage på de enkelte hold, og således at kursister placeres på korrekte hold fra start af.

 

Træningstider – flytning af hold – ønsker fra Søren Værum

Der rykkes ikke på hold i indeværende sæson, men der forsøges at planlægges bedre for holdplacering til næste sæson. Gruppe C. får fast dag om onsdagen fra kl. 16-19, således at pladsen er reserveret. Dog vil der stadigvæk blive aftalt tider og dage individuelt, således at dagene og tiderne tilpasses figuranter og deltagere på holdet. Således også andre dage end onsdage.

 

Suppleanters deltagelse i bestyrelsesmøder

Efter at hovedklubbens vedtægter for kredsene er gennemgået af bestyrelsen, er det besluttet at suppleanter ikke længere indkaldes til bestyrelsesmøder, idet de kun kan indtræde i bestyrelsesarbejdet såfremt et bestyrelsesmedlem får varigt forfald.

 

Indkomne kursusansøgninger

Ingen modtaget.

 

Kassereren

 

Oprydning i og omkring container

Der afholdes arbejdsdag snarest.

Malling af køkken og toilet

Der afholdes arbejdsdag i starten af foråret.

 

Flugtspring

Det gule spring bruges ved prøver og hvis der ønskes at træne i fuld højde. Det gamle flugtspring fjernes det øverste moment med kostene på, og der kan trænes på springet som dog ikke længere er i fuld højde.

 

Kredsfest

Kredsfest afholde d. 17. november 2018 kl. 18.00. Nærmere planlægning næste møde.

 

Prøve 11. november 2018

Skal planlægges i god tid, idet BRK måske er forhindret i deltagelse på dagen. Tina J. prøver at planlægge så meget så muligt på forhånd, således det er småting der er tilbage til andre evt. at overtage. Sporlæggere er på plads allerede. Der er stadigvæk åbent for tilmeldinger for kredsens egne medlemmer til sport.

 

Prøvebid

Fra næste sæson skal der betales kr 100,00 pr prøvedeltager som ønsker prøvebid med prøvefiguranten.

 

Håndtering af utilfredse kursister – hvordan skal trænere forholde sig

Trænere kan henvende sig til bestyrelsen som kan være behjælpelig med håndtering og løsning.

 

Evt.

Lys på banen vendt igen. Vi afventer kommunen, men vi kommer ikke med i puljen i år, da denne desværre er opbrugt.

Træningssæsonsperioder vendt, men intet ønske om at det tages op som punkt, så de forbliver som de er.

Der blev drøftet medlemsmøde inden næste sæson. Punktet tages op på et af de kommende bestyrelsesmøder.

 

 

 

Referat 25. august 2018.

Tilstede: Morten, Alette, Vagn, Tina og Kiss

Afbud: Henriette og Bettina

Referent: Alette

 

Formanden:

Ringtræning

Der startes et ringtræningshold op om lørdagen fra 11.00 til 12.00 med Xenia Meisner som træner. Evt. kontaktes avlsvejleder i nærmeste kreds for hjælp og vejledning med dette.

Klikker intro

Der laves et aftenarrangement med Klikker Intro for medlemmer med Christina Larsen som er uddannet klikker instruktør fra Canis.

C-arbejde

Regler for gruppe C og deltagelse heri:

Gruppe C træning tilbydes de hundefører der træner målrettet frem mod IPO prøverne – ikke nødvendigvis med ens nuværende hund.

Der tilbydes kun træning der er IPO relateret efter Schæferhundeklubben Danmarks IPO program.

For at deltage i gruppe C træning i Kreds 41 er det et krav at HF går på et lydighedshold i Kreds 41. Lydighedshold er defineret som et hold der træner målrettet mod IPO-prøverne. Eks. Prøveholdet, IPO selvtræningsholdet eller Lydighedshold for alle racer.

Desuden skal HF - og evt. ejer af hund, såfremt HF ikke selv ejer hunden – være medlem af Schæferhundeklubben for Danmark.

Det ligeledes et krav at nye HF til gruppe C holdet har eller deltager i introaften som finder sted ved hver sæsonstart.

Gæstetræning er ikke muligt på gruppe C holdet.

Status fliser

Der skal rettes lidt på de lagt fliser og lægges lidt ekstra ved indgangen. Desuden skal der graves nogle dæk ned i hvalpegården. Henrik Kragh spørges om han kan være behjælpelig.

Lys på banen

Kommunikationen fra kommunen har ikke været klar nok, og først pt har vi funder ud af hvorledes vi skal gribe det an at få søgt om lysopsætning på banen. Kreds 41 skal skaffe et tilbud på at få lavet opgaven hos en elektriker. Så skal det sendes til kommunen som selv indhenter tilbud hos egen elektriker. Først herefter kan der ske noget beslutning. Morten kontakter elektriker for tilbud.

Kassereren:

Gæstetræningsgebyr

Gæstetræningsgebyret fastholdes Dog sættes det ned til 25 kr. Se også under tidligere punkt - C-arbejde.

Resultat af indskrivningen

62 personer er i alt indskrevet.

Ca. 15. nye medlemmer.

Evt.

Ajourføring af børneattester pga. nye trænere mv blev drøftet.

Udvidelse af hvalpegård drøftet – tages op på kommende møde.

 

 

 

Referat 4. juli 2018.

Tilstede: Morten, Alette, Vagn, Bettina, Henriette, Tina og Kiss

Referent: Alette

 

Formanden

Indskrivning/åbenthus (hvad skal vi vise – hvem er tovholder på hvad?

Indskrivning rykkes til d. 18. august 2018. Tidspunkt 10-14. Ligeledes rykkes afslutning af sæsonen til 1. lørdag i december. Dette gælder kun for sæson 2018. Næste år bibeholdes indskrivning 2 lørdag i august.

Vi viser Rally, lydighed, spor og gruppe c arbejde (uden stok)

Tovholder for dagen er Henriette og Tina J.

Der er morgenmad for bestyrelse, trænerer og evt. deltagende i opvisningen.

Vi sælger pølser, brød og sodavand. Kiss og evt. Kirsten står for dette.

Der vil være bod med hundeudstyr – Niels Weiss spørges ellers evt. Billigt hundeudstyr

Morten og Vagn står for indskrivning af kursister til forskellige hold og den nye indmeldelsesblanket tages i brug.

 

Ordensregler

Ordensregler er gennemgået og justeret så de kan blive offentliggjort snarest.

 

Guldborgsund kommune – Information 174 (tidligere sendt til bestyrelsen)

Vi deltager ikke i dette.

 

Hold i efterårssæsonen

Unghundeholdet og færdselsprøveholdet nedlægges og bliver et samlet hold – prøveholdet.

Lørdage:

Selvtræningshold (IPO) 9-10

Hvalpehold 10-11

Hvalpe/fortsætter hold 10-11

Prøveholdet 10-11

Familiehundeholdet 11-12

IPO-hold (oprettes ikke pt) 12,30 -13,30.

Mandag:

Lydighedshold for alle racer 17-18 (vi afventer om Lars kan – evt. bliver det nedlagt)

Onsdage og søndage:

C-arbejde – dage kan dog variere efter om figurant kan, og deltagere får besked og melder sig via lukket FB gruppe.

Torsdag:

Rally 17-19

Søndag:

Spor 10-12.30

1. søndag i måneden – Nørd 9-12

 

Indkøb

Rist og luftmadras til hvalpeholdet

 

 

Kassereren

 

Får kasseren en hjælper ved indskrivning

 

Morten hjælper – se under tidligere punkt

 

Planlægning af indskrivning

Se tidligere punkt.

 

 

Sponsorat til DKK og Schæferhundeklubbens SPH 2 DM 2018

 

Vi støtter arrangementet med 300 kr

 

Sponsorat til IPO 3 VM 2018 i anledningen af Schæferhundeklubben for Danmarks 100 års fødselsdag

 

Vi støtter arrangementer med 300 kr

 

Evt.

Lys på banen vendt igen og Morten forklarede at vi afventer godkendelse af kommunen. Vi snakkede om at PH havde fået lysmaster nu, og derfor vil Morten kontakte Lykkebæk fra kommunen igen. Flisearbejde påbegyndes i næste uge med udgravning. Der blev drøftet mulighed for at der kunne tages et sph-sport mere til næste prøve, og Morten mente at det kunne vi godt, men at vi kigger på det når vi nærmere os prøven. Forespørgsel på at låne banen vendt, og vi henholder os til tidligere bestemmelse af bestyrelsen, om at banen ikke kan lånes eller lejes ud

 

 

 

Dagsorden 18. juni 2018          

Tilstede: Morten, Vagn, Bettina, Tina og Henriette – afbud Kiss og Alette

Referent: Henriette

Formanden:

Missing people – Steffen vil gerne informere om missing people. har været på Christina og Mortens hold. Aftalt at vi laver en medlemsaften i løbet af efteråret.

Hold efterår – Snak frem og tilbage om hvilke hold vi har, og hvad vi har af muligheder til efteråret. Pt. har vi:

Hvalpehold: Christina + Hanne – holdet fortsætter

Unghundehold + FP: Slået sammen nu. én træner går med de der vil prøver, én går med de der vil lydighed, men ikke prøver. Ændres til: Store hvalpe + undghundelydighed: trænere bliver Morten og Jørn. FP + begynder B: trænere bliver Bettina og Alette

IPO: Træner er Kiss. Der er pt. ingen som går på holdet. Enighed om at holdet fortsætter/genoprettes hvis vi får hundeførere med FP der gerne vil videre. Ind til videre nedlægges det.

Mandagslydighed: Mandag 18-19, Træner er Lars. Pt. er der tre på holdet. Godt med alternativ til weekendhold. Holdet fortsætter

Rally: Trænere er Tina Skovgaard, Jane og Morten (primært Tina). Fortsætter med Tina og Jane som trænere

Gruppe C: Fortsætter. Tovholder er Henriette – med Tina Jersie som udførende tovholder (læs: den der har styr på hvad sker hvornår)

Nørd: Maria Berner og Henriette Marqvorsen er trænere. Holdet fortsætter

Familiehundehold: Fortsætter med Morten, Christina og Hanne som trænere. Tidligere information at der skal være minimum 5 deltagere for at holdet kører annulleres. Ifølge vedtægterne skal vi tilbyde holdet.

Håndtering af kursister: Snak frem og tilbage om håndtering af kursister, samt hvordan information videregives. Snak om opdatering af ”Seddel med regler i klubben” der udleveres i forbindelse med tilmelding til hold ved indskrivning. Enighed om at der skrives i venlig og inkluderende tone, formaninger nedtones 😊

Opfordring til alle om at tænke ”hvad vil jeg opnå at modtageren hører” når beskeder gives. Dette kan forebygge mange konflikter. KOMMUNIKATION – der er en modtager og en afsender – begge har et ansvar for udfaldet. Vi prøver alle sammen at huske dette 😊

Indskrivningsblanket: På indskrivningsblanketten indføres mulighed for at vælge til/fra om billeder af hundefører/hund må bruges af klubben (på FB f.eks)

Gruppe C træning – punkt fra tidligere møde: Populært hold med mange tilmeldte. Lidt varierende antal der dukker op. Snak om hvad vi skal ”bruge” vores figuranter til. Enighed fra bestyrelsen om at vi er heldige med flere figuranter, og mange træningsdage!. Beslutning: Vi er schæferhundeklub, så hovedvægt bør lægges på forsvarsarbejde målrettet IPO prøver. Der ligger allerede beslutning om, at træning på holdet forudsætter hundefører er målrettet mod prøver. Ikke nødvendigvis med tilmeldte hund. Beslutning vedr. tilmelding til gruppe C i kreds 41 fremadrettet: Hvis der på dagen er tilmeldt 5 eller flere hunde til forsvarsarbejde, vil der kun kunne tilbydes træning rettet mod IPO prøver. Dette besluttes for at imødekomme evt. fremtidig ”overbelastning” af vores figuranter til træning af andre grene (PH, DcH, hjæmmeværnsarbejde mv) Dette meddeles naturligvis evt. interesserede ved tilmelding på holdet.Der var enighed om ikke at lave eksklusivitet omkring træningen – vi kan lære fra andre grene, og hundeførere kan evt. få lyst til at gå efter IPO prøver, dette ønsker vi ikke at bremse.

Indkomne kursusansøgninger: Der foreligger ingen kursusansøgninger. Da Morten stopper som rallytræner, tager han naturligvis ikke de ellers planlagte og bevilligede kurser indenfor sporten. 

 

Kassereren orienterer

Træningskontingent efterårssæson: Fastholdes

Sommerafslutning – grillmad hvor mange mv: Bettina og Alette planlægger afslutning (det var jo skide sjovt og gik godt!) Tina kommer med note: vi har aftalt at vi IKKE holder afslutning på de enkelte hold, men samler det til fælles Kreds 41 afslutning – dette er ikke overholdt i år. Flere har glemt det….måske et par skamfulde blikke 😊 Beslutning: vi husker det fremover

Pris på brugsprøveprogram; Vi har en del liggende, men der kommer jo nyt program i 2019. Så de gamle sælges ikke mere.

 

Kommunikation, holdninger til hinanden og trænermetoder mv – igen – punkt fra tidligere møde:

Snak om hvordan vi omtaler hinanden, samt de forskellige hold og det der foregår på dem. Forskel på om vi taler til hinanden eller i et større forum. Opfordring til øget bevidsthed om at det vi siger i sjov, ikke nødvendigvis opfattes som sjov.

Bestyrelsesmøder om lørdagen: Forslag fra Alette om at flytte bestyrelsesmøder til lørdage efter træning – stor tilslutning!

 

Evt.:

Henriette efterlyser spørgeskema fra kredsudvalget omkring status i kredsene, hvad hver enkelt kreds bakser med, hvad der opfattes som primære udfordringer, samarbejde mv. Storstilet aktion fra hoveklubben med formål at forbedre forholdene i de enkelte kredse, samt for schæferhundeklubben generelt – skemaet er ikke fremlagt bestyrelsen, så vi har ikke deltaget i besvarelsen. Snak om, at den slags ikke responderes af enkeltpersoner, men minimum bestyrelsen, evt. medlemmer via et medlemsmøde

 

Næste møde: Onsdag 4/7 – vi skal planlægge indskrivning, så derfor så kort mellemrum

 

 

 

Referat 17. maj 2018.

Tilstede: Morten, Alette, Vagn, Bettina og Kiss

Afbud: Henriette og Tina

Referent: Alette

Formanden:

Status på fliser

Fliser og 2 slags grus er kommet og er betalt. Rør til hvalpegård er kommet og er betalt. Vi afventer at Vagn og Mortens udlejer kan finde en dag, hvor de begge kan til at lægge fliserne. Der kommer tillæg for gravearbejdet.

Alkoholpolitik

Den nuværende alkoholpolitik fastholdes. Her er tidligere besluttet at der henstilles til bevidsthed om/og hvornår der drikkes alkohol i klubben som privatperson. Alkohol skal nydes i klubhuset og på terrassen. Når man er i klubben med funktion som træner/bestyrelsesmedlem drikkes der ikke alkohol.

Gruppe C træning

Punkt tages op på næste møde, hvor gruppe C ansvarlig Henriette kan deltage.

Indkomne kursusansøgninger

Ingen.

 

Kassereren:

Støtte til HAS og ungdomslejr

Vi støtter begge arrangementer med 300 kr til hver.

Fordeling af opgaver til prøve 26. maj 2018

Prøveleder Bettina

Sporansvarlig Morten

Gruppeansvarlig Jane

Køkkenansvarlige Kirsten og Vagn

Figurant Jan Jakobsen som kommer i klubben fredagen før prøven til prøvebid

Evt.

Afslutning af forårssæsonen ligger i år 30. juni 2018 med fællestræning. Persondataloven løseligt diskuteret – Hovedklubben har lavet en politik for dette som kan ses på hovedklubbens hjemmeside.

 

 

Referat 17. april 2018.

Tilstede: Morten, Alette, Vagn, Bettina, Kiss og Tina

Afbud: Henriette

Referent: Alette

Formanden

Nyt hold

Der oprettes nyt hold for store hvalpe/unghunde for de hundefører som ikke umiddelbart ønsker at gå prøvevejen. Dette for at fastholde medlemmer, og måske på sigt kan det være nogen af disse hundefører så kan få lyst til at gå prøvevejen. Morten er træner på holdet.

Ny træner

Jørn Nielsen er blevet forespurgt om han vil være træner sammen med Morten på det nye hold for store hvalpe/unghunde. Jørn er certificeret træner fra Schæferhundeklubben, og tidligere færdselprøvetræner i anden kreds. Vi afventer endeligt svar fra Jørn.

Pinsecup

Lars Trane har henvendt sig om kreds 41 vil gå vagt til Pinsecuppen. Fredag, lørdag og søndag skal der bruges vagter af 2 stk hundeekvipager pr vagt. Vi vil gerne gå igen i år. Dog vil udspillet til Lars Trane være at vi skal stige til 80 kr i timen i år. Morten er tovholder.

Kassereren

Rengøring og vedligeholdelse af klubhus

Vi holder en arbejdsdag når vi har styr på hvornår fliser skal lægges omkring klubhus mv.

Indkøb

Stige indkøbes af Vagn.

Ekstra Chip-scanner er allerede indkøbt af Morten.

A-spring – Niels Weiss forespørges på pris sammen med en pris på flugtspring der over holder de nye regler for 2019, således vi får en samlet pris. Morten er tovholder på dette.

Noget nyt vedr. lys på banen?

Vi afventer stadigvæk svar fra kommunen vedr. tilladelse til at sætte master op. Morten er på sagen og rykker evt. efter svar snarest.

 

Referat 13. marts 2018.

Tilstede: Morten, Alette, Vagn, Bettina, Kiss og Tina

Afbud: Henriette

Referent: Alette

Formanden

Unghundehold

Vi bibeholder opdelingen af hold som det er pt. Unghundeholdet er fortsat for hundefører som ønsker at gå prøvevejen.

Repræsentantskabsmøde

Tina og Morten som blev valgt på generalforsamlingen deltager. Morten har haft sendt ud til kredsens medlemmer om de havde forslag eller kommentarer som de ønskede kredsrepræsentanterne skulle tage med til mødet. Lars P. Christensen havde som den eneste sendt tilbagemelding til Morten med forslag. Bestyrelsen har gennemgået forslagene. Kredsrepræsentanterne stemmer på dagen efter det de finder er i kredsens, og hovedklubbens interesse.

Formandsmøde

Morten har været til formandsmøde. Her blev Caniva gennemgået, og det fungere fint som det skal, dog er der mange hundefører der finder det svært.

Medlemsoplysninger kan findes på hjemmesiden – det dog kun Formand og Kasser der kan få adgang til oplysningerne, da disse indeholder personlige data.

En storproducent af hundemad, hvor navn ikke er oplyst, har meddelt af de ikke vil bruge schæferhunde i deres markedsføring, eller sponsorer schæferhunde, eller kredse fremadrettet, idet de siger at schæferhunden mange steder fremstilles som farlig bl.a på grund af billeder med C-arbejde. Schæferhundeklubben henstiller til at medlemmer og klubber ikke lægger sådanne billeder op i åbent forum på Facebook osv. De henstiller til at man til gengæld lægger så meget som muligt op med billeder af lydighed, spor, hund og børn osv.

Royal Canin og Agria er stadigvæk sponsorer af schæferhundeklubben.

Nyt prøveprogram kommer i 2019 og der er en del ændringer.

Fliser og tunnel

Fliser omkring indgang og hus sættes i gang lige så snart vejret tillader det.

Kloakrør til tunnel i hvalpegård indkøbes. 2 stk. begge i 60 cm i diameter i henholdsvis 2,30 meter og 2,19 meter for 200 kr plus 300 kr i kørsel.

Kassereren

Antal medlemmer og træningskontingent

Der er i forårssæson indskrevet 65 medlemmer.

Kantinepriser

Øl og Sodavand stiger til kr 10,00 uanset om det flaske eller dåse, således at klubben ikke længere behøver at tænke på returpanten. Medlemmerne kan så kan vælge at tage dem med videre eller lægge dem i klubben til pant som går til klubkassen. Morten laver nyt prisskilt.

Indkøb

Nyt spring indkøbes som følger reglerne for det nye prøveprogram i 2019. Tina J. sørger for dette.

Ny skraldespand til køkkenet. Vagn sørger for dette.

2 stk seler til C-arbejde i 2 forskellige størrelser indkøbes, således at nye medlemmer til gruppe C har mulighed for at låne en sele i forbindelse med træningen i klubben. De må ikke tages med hjem, men skal afleveres efter endt træning. Kiss sørger for indkøb af dette.

Sporgenstande indkøbes. Morten sørger for dette.

Prøve 24/3 2018

Bettina er prøveleder.

Vagn kommer i klubben om formiddagen og sørger for morgenmad, og modtagelse af prøvegebyr og forplejning mv fra prøvedeltagere mv

Morten sørger for mad til frokost.

Vagn sørger for indkøb af vin til dommer, figurant, sporlæggere mv

Hvad gør vi hvis C-arbejdstræning aflyses lige op til prøver

Der foretages intet i forhold til hvis C-arbejde aflyses lige op til prøver.

Evt.

Der blev forespurgt om vi har vi sporarealer til prøve d. 26. maj 2018, og Morten siger at det har vi, men vi kigger selvfølgelig nærmere på det når vi nærmere os prøven

 

Referat 30. januar 2018.

 

Tilstede: Morten, Alette, Vagn og Henriette

 

Afbud: Kiss, Lars og Bettina

 

Referent: Alette

 

Formanden

Nye trænere

Kiss er tiltrådt som sportræner og Jane er tiltræder som Rallytræner efter sommerferien. Bestyrelsen træffer beslutning om hvem der spørges/foreslås som trænere/føl i fremtiden.

Prøve samarbejde med andre kredse

 

Kreds 41 samarbejder gerne med andre kredse om afholdelse af prøver. Pt kunne et samarbejde om afholdelse af DM i sporprøver være relevant, da hovedklubben har svært ved at finde arrangører af dette. Morten arbejder videre med dette.

 

Rør (tunnel) og jord bunke til hvalpegård

 

Vi indhenter tilbud på betonrør, kørsel, maskiner mv på dette. Morten er tovholder.

 

Nyt om fliser

 

Mortens husvært kan være behjælpelig med udgravning, og grus. Der skal lejes maskine også. Pt venter vi på frostvejr eller evt. tørvejr længere fremme på året, før arbejdet kan påbegyndes. Der ligges også fliser i skjul 6, men kun inde i selve skjulet.

 

Formandsmøde

 

Morten deltager i mødet i marts måned.

 

Repræsentantskabsmøde

 

Se under punktet planlægning af generalforsamling længere nede.

 

Tilrettelæggelse af generalforsamling

 

På valg er: Næstformand, Kasseren, kredssekretær og 2 suppleanter. Alle nuværende bestyrelsesmedlemmer på ovenstående poster modtager genvalg.

 

Som dirigent foreslår bestyrelsen Henriette.

 

Som kredsrepræsentant foreslå bestyrelsen Morten.

 

Bestyrelsen har modtaget følgende forslag d. 140118 til afstemning:

 

At vi – Schæferhundeklubben kreds 41- årligt yder et økonomisk bidrag til den kreds der arrangere og afholder Schæferhundeklubben for Danmarks SPH2 Danmarksmesterskab

At vi – Schæferhundeklubben kreds 41 – årligt yder økonomisk bidrag til den kreds, der arrangere og afholder Dansk Kennel Klubs IPO/SPH 2 Danmarksmesterskab

Bestyrelsen vil anbefale at dette er op til bestyrelsen af bestemme, både pga økonomi, men også for at det ikke kun er ovenstående 2 bidrag der forfordeles. Bestyrelsen plejer at sende bidrag til alle lignende arrangementer vi modtager ansøgninger fra i forvejen.

 

Regler om prøvegebyr – hvis deltager trækker sig

Hvis man melder fra prøven senere end 4 uger før afholdelse af prøven så betales prøvegebyret uanset årsag. Ved afbud mere end 4 uger før afholdelse betales prøvegebyret retur.

 

Foredrag for træner via hovedklubben

 

Der afholdes foredrag for alle trænere der har bestået Trænerbasis uddannelsen. Bestyrelsen har besluttet at betale omkostningen for de trænere der ønsker at deltage i dette foredrag. Trænere der ønsker at deltage skal ansøge bestyrelsen om dette inden d. 260218, hvor der er sidste frist for tilmelding via Caniva.

 

Tilbud om sponsorat af T-shirts til trænere

 

Bestyrelsen takker ja til sponsorat fra Peter Høy ApS på T-shirts til trænerne. Alette står for gennemførelsen af dette.

 

Evt.

 

Børneattesterne er godkendt på nær Kiss hvor der manglede info. Denne genfremsendes til politiet.

 

Lysmaster afventer vi at Morten kontakter kommunen igen, da bestyrelsen ønsker anden placering af masterne end det oprindelige udgangspunkt.

 

Kassereren

 

Antal medlemmer og træningskontingent

Der er i forårssæson indskrevet 65 medlemmer

 

Kantinepriser

 

Øl og Sodavand stiger til kr 10,00 uanset om det flaske eller dåse, således at klubben ikke længere behøver at tænke på returpanten. Medlemmerne kan så kan vælge at tage dem med videre eller lægge dem i klubben til pant som går til klubkassen. Morten laver nyt prisskilt.

Indkøb

 

Nyt spring indkøbes som følger reglerne for det nye prøveprogram i 2019. Tina J. sørger for dette.

 

Ny skraldespand til køkkenet. Vagn sørger for dette.

 

2 stk seler til C-arbejde i 2 forskellige størrelser indkøbes, således at nye medlemmer til gruppe C har mulighed for at låne en sele i forbindelse med træningen i klubben. De må ikke tages med hjem, men skal afleveres efter endt træning. Kiss sørger for indkøb af dette.

Sporgenstande indkøbes. Morten sørger for dette.

 

 

 

Referat 9. januar 2018.

 

Tilstede: Morten, Bettina, Alette, Kiss, Vagn, Lars og Henriette

 

Referent: Alette

 

Formanden

Generalforsamling februar 2018

Afholdes 7. februar 2018 kl. 19.00. På valg er næstformand, kasser og sekretær. Indkaldelse sker via mail til medlemmer og via Facebook. Der serveres kaffe/te og Wienerbrød.

 

Indskrivning /Åbent-hus – og hvem gør hvad

Der er sat annonce i Ugeavisen d. 9.januar 2018. Diverse aviser er kontaktet om arrangementet med billeder. Det op til de enkelte aviser om de bringer opslag om dette.

 

Der er opvisning kl. 11.00. Der opvises i hvalpehold, alm. lydighed, Nørd, Rally og C-arbejde.

 

På hvalpehold viser Maria frem. På alm. lydighed og nørdhold viser Henriette og Tina J. frem. På Rallyhold viser Lisbeth, Jane, Jeanette og Tina S frem, og i C-arb. viser Tina J. frem

 

Henriette er speaker på alle hold undtage Rally.

 

Der serveres suppe – Bettina er tovholder her.

 

Der er morgenmad kl. 9.00 for bestyrelse, trænere og dem der skal fremvise de forskellige momenter. Vagn sørger for morgenmad.

 

Børnepriser

Vi fastholder halv pris for børn fremadrettet.

 

Indkomne ansøgninger om kurser fra trænere

Ingen ansøgninger.

 

Kassereren

Årsregnskab

Gennemgået uden bemærkninger.

 

Budget 2018

Gennemgået uden bemærkninger.

 

Børneattester

Alle trænere udfylder ansøgning om børneattest og Morten samler ind og aflevere til Politiet.

 

Fliser ved indgang og lys

Kommunen har godkendt at der lægges fliser ved indgang til klubareal og rundt om klubhus mv. Vagn Roerholt hjælper med at anlægge dette. Vagn (kasser) undersøger priser på fliser.

Med hensyn til lys, så er udmeldingen at det tager ca. ½ års tid for ekspedition af dette i kommunen. Morten indhenter priser fra El-installatører og går i gang med at ansøge kommunen om dette, således dette forhåbentligt kan være klart til vinteren 2018.

Klaus Løkkehøj er kontaktperson i kommunen vedr. ovenstående.

 

Status vagt på Dølle 2018

Lars har været til møde med PH, og de har givet tilsagn om at stå for vagterne natten til fredag og lørdag. Lars skal finde vagter natten til søndag. Lars tager selv depotet alle dagene.

 

Evt.

Vendt at tidsfrister for kommentarer til dagsordner og referater bedes respekteret, således at der ikke kommer ændringer efter den af sekretæren opgivet tidsfrist.

 

Christina har lavet træningsplaner for hvalpehold og familiehundeholdet, som evt. kan bruges som inspiration for andre trænere/hold.

 

Udsmykning af klubhusets vægge med billeder af medlemmernes hunde vendt, og alle synes dette var en super god ide.  

 

 

 

 

 

Referat af Generalforsamling i Schæferhundeklubben Kreds 41 7. februar 2018.

 

Dagsorden:

1.

 

Valg af Dirigent.

Henriette Medom Marqvorsen blev enstemmigt valgt, og takkede for valget, og konstaterede at indkaldelsen var sket ifølge vedtægterne.

 

2.

Valg af stemmetællere.

Peter Svendsen og Maria Berner blev enstemmigt valgt.

 

3.

Formandens beretning.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

 

4.

Kasserens forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse og meddelelse om ansvarsfrihed.

Enstemmigt godkendt.

 

5.

Indkomne forslag.

 

1)    At vi – Schæferhundeklubben kreds 41- årligt yder et økonomisk bidrag til den kreds der arrangere og afholder Schæferhundeklubben for Danmarks SPH2 Danmarksmesterskab

 

2 stemte for og 10 imod. Forslaget blev ikke vedtaget.

 

2)    At vi – Schæferhundeklubben kreds 41 – årligt yder økonomisk bidrag til den kreds, der arrangere og afholder Dansk Kennel Klubs IPO/SPH 2 Danmarksmesterskab

 

1 stemte for og 11 imod. Forslaget blev ikke vedtaget.

 

 

6.

Valg af næstformand.

Bettina Skafsgaard blev enstemmigt valgt.

 

7.

Valg af kredskasser.

Vagn Hansen blev enstemmigt valgt.

 

8.

Valg af kredssekretær.

Alette Høy blev enstemmigt valgt.

 

9.

Valg af to bestyrelsessuppleanter.

Opstillet Kiss Vognsvend, Tina Jersie og Kirsten Christoffersen.

 

Tina Jersie fik 11 stemmer, Kiss Vognsvend fik 9 stemmer og Kirsten Christoffersen fik 4 stemmer.

 

Valgt som 1. suppleant Tina Jersie og som 2. suppleant blev valgt Kiss Vognsvend.

 

10.

Valg af revisor for 1 år.

Margit Meisner blev valgt enstemmigt.

 

11.

Valg af revisorsuppleant for 1 år.

Christina Larsen valgt enstemmigt.

 

12.

Valg af 2 kredsrepræsentanter.

Morten Birksø og Tina Jersie blev valgt enstemmigt.

 

13.

Eventuelt.

Tina Jersie savnede referater fra bestyrelsesmøder på hjemmeside. Morten har lovet at ligge referater op på hjemmeside fremadrettet.

 

Vagn efterlyste at sodavandsdåser købt i klubben blev leveret retur pga. panten, da disse pt forsvinder. Der blev forslået af Maria Berner evt. at sætte prisen op på sodavand og øl, således at klubben kunne være ligeglad med panten.

 

Tina Jersie takkede bestyrelsen for deres arbejde. Specielt med henblik på den gode promotion af klubben som var sket ved blandt andet avisartikler mv.

 

Henriette Medom Marqvorsen fortalte om det kredsudvalg for Schæferhundeklubben Danmark som hun sidder i, at her har hun nævnt alle de gode tiltag som Kreds 41 gør for at fastholde og hente ny medlemmer. F.eks. hvalpeholdets ideer og planlægning mv.

 

 

 

Dirigenten sluttede med at takke for god ro og orden.

 

Referent:                                                                        Dirigent:

 

Alette Høy                                                                      Henriette Medom Marqvorsen

 

 

 

 Formandens beretning.

 

Så er endnu et år gået i vores kreds og det har været et meget positivt år syntes jeg.

Vi fik ved efterårs sæsonens indskrivning hele 24 nye medlemmer på selve dagen og lidt flere kom til hen ad vejen og vi prøvede ved den lejlighed at lave et "Åbent hus" arrangement hvilket forløb rigtig godt med rigtig mange besøgende. Også forårs sæsonens indskrivning og "Åbent hus" gik rigtig godt og vi fik 23 nye medlemmer på de forskellige hold, flere har meldt sig på mere end 1 hold. Her og nu har vi 60 aktive og 20 passive medlemmer af vores kreds, heraf er 26 også medlemmer af "Hovedklubben". Det syntes jeg er ret godt af en såkaldt "lille" kreds. Jeg vil selvfølgelig byde alle, både de nye og "gamle" medlemmer hjertelig velkommen og håber at I vil trives i vores kreds.

Jeg håber på at vi kan få tilslutning til fortsat at holde "Åbent hus" i forbindelse med vores indskrivninger. I forbindelse med "Åbent hus", vil jeg her gerne takke "Falster Hundeudstyr" v./Mona & Niels Weiss, for at støtte op om vores arrangement og stille med en bod - tusind tak for det. Også stor tak til de øvrige som bar - det var ikke blevet en succes uden jer!  Samtidig vil jeg også takke vore andre sponsorer for deres støtte til vores kreds. Senest er firmaet "Tække og tømmermester Peter Høy ApS" trådt til med sponsorering af beklædning til vores trænere, tusind tak for det.

Vores BRK'er, Tina Jersie, har i løbet af året arrangeret 4 prøver, hvor der var ret god tilslutning og rigtig god afvikling, som sædvanlig - tusind tak Tina.

Jeg besværede mig lidt over den manglende opbakning til vores sociale arrangementer i 2016, men jeg skal da love for at mine ord blev gjort til skamme, idet vi havde 24 deltagere til vores kredsfest i 2017. En rigtig dejlig fest hvor vi også uddelte pokaler til kredsmestrene og kammeratskabspokalen. Tak til Lars for fremstilling af de flotte pokaler og stor tak til festudvalget, Kiss & Vagn, for et virkelig godt arrangement.

Der har været en lille udskiftning i vores træner stab. Janne Wærum har ønsket at stoppe som rallytræner, her er Tina Skovgaard trådt ind i stedet. Christina Larsen har ønsket at stoppe som sportræner og her har vi så fået Kiss Vognsvend i stedet. På hvalpe- og familiehundeholdet har vi fået en ny træner, Hanne Nielsen, som meget engageret træner. Velkommen til jer alle i jeres nye gerning. Vi har i skrivende stund en trænerstab på 11 trænere + 2 figuranter, heraf er 5 trænere certificerede af Schæferhundeklubben for Danmark.

Hvad skal der så ske i løbet af det kommende år?

Vi skal have lagt fliser fra stien ind til og rundt om vores klubhus. Dette er yderst tiltrængt! Vi har fået tilbud fra Vagn Roerholt om at han vil være tovholder for dette, men vi skal nok have nogle flere til at hjælpe når vi skal i gang med dette arbejde.

Vi har også søgt kommunen om at få mere lys på træningsbanen.

Vores altid ihærdige BRK'er har allerede tilrettelagt årets prøver. Tilmelding til disse foregår via "Caniva".

Vi skal også have flere remedier i hvalpegården, bla. en fast tunnel under en lille høj. Vi har allerede fået en bevægelig "balancebro", som er fremstillet af Søren Petersen - tusind tak for det.

Og der skal nok dukke andre ting op vi skal have gang i.

Til slut vil jeg takke bestyrelsen og alle trænere og figuranter for den enorme indsats i har gjort og selvfølgelig kæmpe tak til alle medlemmerne - uden jer kunne intet lade sig gøre.

Jeg håber vi alle får et rigtig godt hundeår i 2018.

 

Morten Birksø, 7. februar 2018

 

Referat af Generalforsamling i Schæferhundeklubben Kreds 41. 9. februar 2017.

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af Dirigent.

  Kiss Vognsvend blev enstemmigt valgt, og hun takkede for valget, og konstaterede at indkaldelsen var sket ifølge vedtægterne.

   

 2. Valg af stemmetællere.

  Maria Berner og Janne Gug Værum blev enstemmigt valgt.

   

 3. Formandens beretning.

  Beretningen blev enstemmigt godkendt.

   

 4. Kasserens forelæggelse af reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse om ansvarsfrihed.

  Enstemmigt godkendt.

   

 5. Indkomne forslag.

  Ingen indkomne forslag.

   

 6. Valg af formand.

  Morten Birksø blev enstemmigt valgt.

   

 7. Valg af kredssekretær (1 år da Henrik har trukket sig i 2016).

  Alette Høy blev enstemmigt valgt.

   

 8. Valg af bestyrelsesmedlem

  Henriette Medom Marqvorsen og Lars Christensen opstillet.

  Valgt blev Henriette Medom Marqvorsen.

   

 9. Valg af to bestyrelsessuppleanter.

  Opstillet Lars Christensen, Kirsten Christoffersen, Kiss Vognsvend.

  Valgt blev som 1. suppleant Kiss Vognsvend og 2. suppleant Lars Christensen

   

 10. Valg af revisor for 1. år.

  Margit Meisner blev valgt enstemmigt.

   

 11. Valg af revisorsuppleant for 1. år.

  Christina Larsen valgt enstemmigt.

   

 12. Valg af 2 kredsrepræsentanter.

Morten Birksø og Lars Christensen blev valgt enstemmigt.

 

 1. Eventuelt.

  Der blev holdt 1 minuts stilhed for afdøde Viva Stegmann.

  Uddeling af 25 års jubilæumsnåle til Bjarne Hansen og Lars Christensen

  BRK informerede om nyt tilmeldingssystem til prøver – Caniva.

  BRK informerede om prøve 25. marts 2017.

  Forespørgsel om medlemstal i kreds 41. Kasseren oplyste det er 42, hvoraf 23 er aktive hundeføre i klubben.

  Der blev forespurgt efter protokollen over referater fra før 2010. Denne er desværre forsvundet.

  BRK informerede om hjemmesiden www.sporskitser.dk.

  Der blev spurgt til figurant – Jan er stoppet. Bestyrelse arbejder på løsning.

   

  Dirigenten sluttede med at takke for god ro og orden, hvorefter Morten Birksø på bestyrelses vegne takkede Tina Jersie for 2 års godt samarbejde i bestyrelsen.

 

Referent:                                                                        Dirigent:

Alette Høy                                                                      Kiss Vognsvend.

 

 

Formandens beretning.

Mit første år som formand er nu gået og jeg vil gerne takke medlemmerne og deres familier for opbakning og meget hyggeligt samvær.

Også en stor tak til bestyrelsen for hjælp og vejledning til at komme ind i jobbet. Desværre valgte Henrik at stoppe sit bestyrelsesarbejde og sin trænergerning af private årsager.

Vi fik desværre store problemer med at besætte vagterne til Døllemarkedet, da nogle af de folk som havde tilkendegivet at de ville gå for os, pludselig blev shanghajet til andre grupper. Derfor var vi ikke i stand til at opfylde vores kvote og måtte melde fra. I år har vi også meldt fra, da vi ikke kunne få Kræmmerteltet og ikke ville være i stand til at skaffe folk til at gå på pladsen.

Vi fik dog gået nogle vagter sidste år: Pinse cuppen, Kulturforsyningen og LF hestedag, men det var ikke nemt at få folk til det. Jeg håber at det bliver lidt lettere i år, da vi jo har fået en del nye medlemmer således at vi måske ikke er nødt til igen at trække på "Tordenskjolds soldater", det er jo trods alt en indtægt til kredsen.

Det var meningen at vi skulle starte et "Familiehundehold" som et 10-turshold op til forårssæsonen 2016, men kom lidt sent i gang, så pgr.a de mange helligdage ville vi have svært ved at nå det inden sæsonens afslutning, vi startede det i stedet til efterårssæsonen og det blev en god succes, så vi har startet endnu et hold her til forårssæsonen i år med rigtig god tilslutning.

Vi fik lavet en "Hvalpegård" takket være rigtig god hjælp fra Helen, Søren og Jens, tusind tak for det.

Vi fik gennemført nogle prøver: 1.5.2016, 10.9.2016 og 12.11.2016 (kredsmesterskab). Der var ret god deltagelse til prøverne, i alt deltog 29 ekvipager fra 5 kredse, så det må siges at være ok (detaljer kan ses på vores hjemmeside). En stor tak skal lyde til alle deltagere og ikke mindst til de der hjalp både med forplejning og hjælp i øvrigt og selvfølgelig et kæmpe tillykke til kredsmesterne. En særlig tak til vores BRK'er, Tina Jersie, for nogle aldeles veltilrettelagte prøver og hendes altid store overblik.

I forbindelse med kredsmesterskabet afholdte vi også vores kredsfest, desværre med forholdsvis lille tilslutning. Også vores sommerfest var ringe besøgt. Jeg håber at vi kan få lidt flere medlemmer til at slutte op om disse arrangementer i fremtiden

Ved indskrivningen d. 14.1. i år fik vi, til stor glæde, mange nye medlemmer - et stort og varmt velkommen skal lyde til dem - jeg håber I vil komme til at befinde jer rigtig godt i vores kreds. Også et varmt velkommen til alle de "gamle" - dejligt at se jer igen.

I kredsen har vi nu 9 hold og 11 trænere, heraf 7 certificerede af Schæferhundeklubben for Danmark, og 1 uddannet rallyinstruktør, så jeg syntes at vi er ret godt kørende.

Med disse ord vil jeg slutte min beretning med et ønske om et rigtig godt hundeår i 2017.

 

Morten Birksø, 9. februar 2017.

 

 

Efter generalforsamlingen d. 9.2.2017, ser bestyrelsen således ud:

 

Formand:

 Morten Birksø

 

 

Næstformand:

 Bettina Skafsgaard

 

 

Kasserer:

 Vagn Hansen

 

 

Kredssekretær:

 Alette Høy

 

 

Bestyrelsesmedlem:

 Henriette Marqvordsen

 

 

1. suppleant:

 Kiss Vognsvend

 

 

2. Suppleant:

 Lars Christensen

 

 

Revisor:

 Margit Meisner

 

 

Revisorsuppleant:

 Christina Larsen

 

 

Nyt fra bestyrelsen:

Ny træner:

Marianne Værum (Janne Gug Værum) er ny træner i kredsen i den nye sæson på rallyholdet.

Janne er certificeret træner, dvs. at hun har trænerbasisuddannelsen. Derudover er hun i gang med at uddanne sig til Rally insruktør.

 

Træningsgebyrer:

Fører betaler grundgebyr og der betales udover for hvert hold. Har man mere end én hund betales der pr. hund pr. hold man går på.

Gæstetræningsgebyr stiger til kr 50,00 pr. januar 2017.

 

Kredsmester:

Man kan blive kredsmester i alle officielle pointgivende prøver uanset antallet af deltager.

 

 

Hold:

Alle hold fortsætter på nær færdsels / IPO hold mandag med Lars som nedlægges efter Lars´ ønske.

Familiehundeholdet vil atter blive et 10 turs hold.

Der oprettes et IPO hold med Kiss som træner lørdage kl. 13.30.

Kiss har rigtig mange års erfaring som hundefører og træner, både i Politihundeforeningen og i Schæferhundeklubben.

 

Selvtrænings IPO holdet flyttes til kl.10.00 og færdselshold og hvalpehold til kl.11.00.

De nye træningstider og hold vil fremgå af hjemmesiden efter sæsonafslutning.

 

 

Tina Jersie stopper som lydighedstræner med øjeblikkelig virkning - dette efter ønske fra både Tina og bestyrelsen.

 

Rallyholdet har ændret træningstid til 17:00 - 19:00 om torsdagen.

 

Familiehundeholdet har ændret træningstid til 12:00 - 14:00 om lørdagen.
 
 
Nyt fra bestyrelsen
 
IPO holdet er ændret til et selvtræningshold med Lars som holdansvarlig.
 
Efter opsplitning af BRK funktionen, er Lars nu holdansvarlig på alle hold.
 
Hvalpeholdet får ændret træningstid fra lørdag kl. 09:00 til lørdag kl. 10:00 og vil træne i den nye hvalpegård.
 
Det er besluttet at vi ikke tager imod nye vagtopgaver, da det er meget op ad bakke med hensyn til at få nogen til at tage vagter, medmindre nogle flere udmelder interesse for dette. Lykkes det ikke må vi jo nok imødese en kontingentstigning fremadrettet.
 
 
Nyt fra bestyrelsen
 
Henrik har meddelt bestyrelsen, at han stopper i bestyrelse og som træner med udgangen af indeværende sæson!
Tina indtræder som fast bestyrelsesmedlem.
 
Indskrivning lø. d. 6. august kl 10-12.
 
Der køres gruppe C henover sommeren i det omfang Jan kan.
Følg datoer på hjemmesiden.

 

 

Nyt fra bestyrelsen. Maj 2016

 
Bestyrelsen har valgt at opdele BRK- funktionen i to funktioner. Fremover står Lars for den overordnede trænerstyring og Tina fortsætter som prøveansvarlig og kontakt til hovedklubben, samt at unghundeholdet ændres til familiehundehold, trænet af Morten og Christina og færdselsprøvehold, trænet af Alette og Bettina.
 
Der indrettes indhegnet kravlegård til hvalpe i Nordvestlige hjørne af træningsbanen.
 
Bestyrelsen ønsker afholdt 2 prøvedage pr. sæson. Efterår 2016 ønskes prøveafholdelse i september og  KM i november. UHP tilrettelægges ved behov.
 

 

Nyt fra bestyrelsen 29.03.2016

Da vi, trods gentagne henvendelser, stadig ikke har modtaget en kontrakt vedr. vores tilbud/tilsagn om at gå vagt i "Kræmmerteltet" under dette års marked og vi har konstateret at nogle af de folk som vi havde en aftale med, er gået over til at gå for andre og ydermere har konstateret at man søger vagter med hunde på de sociale medier har, bestyrelsen besluttet at stoppe samarbejdet med DØLLE for i år.

 

 

Der er indkøbt 24 sporpinde uden flag. Sælges for 50 kr til medlemmer.

 

 

Kredsmesterskab afholdes 12/11.

Alle prøver undtagen UHP anmeldes.

 

 

Præcision:

Bestyrelsen præciserer at Hf'ere, der bruger pladsen UDENFOR træningstiderne  pr. definition SKAL være tilmeldt et hold.

Klubbens forsikring dækker IKKE ved skader under selvtræning.C træning betinger, at man går på et lydighedshold 

Lydighedshold defineres som hold i vilkårlige klubber.

 

 

NYT FRA BESTYRELSEN


Med oplæg fra den nye formand (Morten) drøftede bestyrelsen visioner for kredsens fremtidige virke, bl.a. hvordan stoppes medlemsfrafaldet.


Tankerne går bl.a. på at gøre mere for at invitere andre racer, etablere et familiehundehold, som bygger på miljøtræning, lydighed og anden form for træning, som ikke lægger op til prøver, implementere træning omkring det nordiske program og kredsens tilbagevenden til traditionel træning som hovedregel, men med tilbud om hold med mere nørdet tilgang.
Det er bestyrelsens ønske at vi skal kunne gøre det anderledes og tilbyde andre træningsmuligheder end andre kredse. Derfor vil vi tilbyde et "Familiehundehold" for alle lovlige racer og for hunde i alle aldre som start og drøftelserne om videre tiltag fortsætter i foråret med ønske om implementering til efteråret.

Det er meningen at Familiehundeholdet skal tilbydes som et 10 turs hold til kr. 400.-, med Christina & Morten som trænere.

Kredsen har pt en likvid beholdning på 38000 kr.
Samlet udgifter på kursus i indeværende år ca. 8000

Klubhuset trænger til en kærlig hånd. Der skal planlægges en eller to arbejdsweekender. Tages op på senere møde!

Dølle er indstillet på at vi kun tager vagter i kræmmerteltet. Lars arbejder på at finde vagter.

 

 

 Referat af generalforsamling i Schæferhundeklubben kreds 41, 8.februar 2016

Dagsorden:

 

1.

Valg af dirigent:

 

Steen Christensen blev enstemmigt valgt, takkede for valget og konstaterede at indkaldelsen var sket iflg. vedtægterne.

 

 

2.

Valg af stemmetællere:

 

Maria Berner og Claus Sejbjerg blev valgt.

 

 

3.

Formandens beretning:

 

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

 

 

4.

Kassererens forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse og meddelelse om ansvarsfrihed:

 

 Enstemmigt godkendt

 

 

5.

Indkomne forslag:

 

Forslag om at droppe Døllevagter eller finde en anden hovedansvarlig for planlægningen, blev ændret til forslag om at tilbyde vagter i kræmmerteltet og KUN dér med 4 pers. pr. nat fra kl. 20:00 - 09:00 alle 3 dage. Lars P. Christensen blev valgt til koordinator.

6.

Valg af formand (valg for 1 år, da Nathalie trækker sig midt i perioden af personlige årsager).

 

Morten Birksø blev enstemmigt valgt.

 

 

7.

Valg af næstformand:

 

Bettina Skafsgaard blev enstemmigt valgt.

 

 

8.

Valg af kasserer:

 

Vagn Hansen blev enstemmigt genvalgt.

 

 

9.

Valg af sekretær:

 

Henrik Simonsen blev enstemmigt genvalgt.

 

 

10.

Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år:

 

Alette Høy blev enstemmigt valgt.

 

 

11.

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter:

 

Opstillet: Tina Jersie, Lars P. Christensen og Kirsten Christoffersen.

Valgt blev: 1. suppleant: Tina Jersie. 2. suppleant: Lars P. Christensen.

 

 

12.

Valg af revisor for 1 år:

 

Viva Stegmann blev valgt enstemmigt, idet forsamlingen godkendte tilsagn via SMS som skriftligt tilsagn.

 

 

13.

Valg af revisorsuppleant for 1 år:

 

Margit Meisner blev enstemmigt valgt.

 

 

14.

Valg af 2 kredsrepræsentanter:

 

Morten Birksø og Lars P. Christensen blev enstemmigt valgt.

 

 

15.

Eventuelt:

 

BRK planlægger prøver d. 1. maj d.å.

Ref. GF lægges på hjemmesiden

 

 

Dirigenten sluttede med at takke for god ro og orden, hvorefter Vagn, på bestyrelsens vegne, takkede Nathalie og Steen for 4 års godt samarbejde i bestyrelsen.

 

Referent: Henrik Simonsen                                                                                              Dirigent: Steen Christensen

 

 

Formandsberetning 2016

Kære medlemmer

Først et tak for året der er gået. Det har budt på op og nedture samt svære valg, der bl.a. har fået bestyrelsen til at gå i ekstra tænkeboks omkring fremtidsvisioner. Dernæst må jeg påpege, at min afsked absolut intet har med Kreds 41 at gøre. Kredsen har en stor plads i mit hjerte og vil altid have det uanset fortid og fremtid. Det er ene og alene en beslutning taget på et personligt og helbredsmæssigt grundlag.

Året startede som bekendt ikke som planlagt. Vi var lige gået ud af et turbulent 2014, der affødte en ekstraordinær generalforsamling, der dermed gav anledning til en ny start – lægge det gamle til side og se fremad. Men sådan skulle det altså ikke blive og vi blev nødt til at sige farvel til vores figuranter. Dette var absolut ikke en beslutning der var nem!... og der blev efterfølgende gjort mange tanker for stadig at give medlemmerne mulighed for at deltage i grp. C. Løsningen blev Jan Jacobsen, som sagde ja til at figurere for os. Senere har Michael Frederiksen også været på banen og nu er vores egen Claus Sejbjerg også ved at få blod på tanden. Det giver os forhåbning om at vi i fremtiden igen får vores egne figuranter i kredsen.

Vi har også haft vagterne på døllemarked, der i stigende grad bliver sværere at besætte. I 2015 gav medlemmerne dog en stor skalle og trak både venner og familiemedlemmer med for at få dækket vagterne. Tusind tak for det, det var en stor hjælp, ingen tvivl om det og bestyrelsen for dølle har igen i går givet os stor ros! Ligeledes har samarbejdet med dølles opsynsmænd igen i år været forrygende. Men det er stadig sådan at der er nogle få, der stadig trækker de helt lange vagter – 12 timer 3 nætter i træk er nærmest umenneskeligt for både førere og hunde.  Så I medlemmer skal nu kraftigt overveje om det er noget vi skal fortsætte med. Bestyrelsen mener ikke det er realistisk og jeg som vagtplanlægger får større og større udfordringer med at få dækket vagterne. Dølle er informeret om, at der er mulighed for at vi ikke kan løfte opgaven, men at der ikke er taget en endelig beslutning. De afventer dog svar efter i aften. Der er stillet forslag omkring dølle under indkomne forslag, hvor medlemmerne skal tage stilling.

Pinsecuppen bliver der ikke pillet ved, da det virker til at der er noget mere opbakning til disse vagter.

Vi har også haft en prøve, der som sædvanligt var planlagt til UG ned i mindste detalje. Igen var der et flot antal hundeførere der stillede. Der var 12 og det er dejligt, at der er så mange der bakker op om prøverne. Det er også godt at se at medlemmer, der ikke skal til prøve også kommer og bakker op og giver en hånd med. 8 bestod og stort tillykke til dem.

Forårssæsonen skulle sluttes af med forkælelse for medlemmerne både for indsatsen på dølle og for at få en god afslutning på en turbulent sæson. Derfor blev det besluttet at kredsen gav maden til sommerfesten. En lækker helstegt pattegris og god hygge. Det er dog kendetegnende gennem de sidste år, at det kun er en brøkdel, der kommer til festen. Bestyrelsen tager dette efterretning og tilrettelægningerne af fester, arrangementer osv. er også en del af bestyrelsens visionsplan. Er der medlemmer, der har forslag og gode idéer er de velkomne til at kontakte bestyrelsen.

Gennem sommeren har der været holdt fast i c-arbejdet, hvilket vi håber medlemmerne har været glade for – ikke mindst fordi de har muligheden for at benytte den figurant vi bruger til prøver.

Efterårssæsonen er forløbet stille og roligt og allerede i oktober kunne vi afholde vores kredsmesterskab. Igen et arrangement hvor BRK’en sørgede for at alt kørte på skinner, det er en fornøjelse at være vidne til. Dommere og figuranter roser os også for vores lille kreds, der er kendt for en god stemning generelt og især til prøverne. Der har været gjort en enorm indsats for at få alt til at hænge sammen. Der skulle bruges store sporarealer, hvilket vores sportrænere omhyggeligt har været ude at se på og bedømme for at udvælge det bedste til vores hundeførere. Og igen er der medlemmer, der har været gode til at give en hånd til prøven. Ikke mindst har vores uvurderlige køkkenteam atter en gang sørget for at vi er blevet bespist på den mest fantastiske måde. 10 hundeførere stillede til kredsmesterskabet og 8 bestod – stort tillykke til dem.

Det er dejligt at se, at der gang på gang er hundeførere der ønsker at gå til prøver, det skal vi bestemt holde ved. Men vi skal også tænke bredden ind i vores kreds. Hvad kan vi tilbyde dem, der ikke ønsker at være prøveorienterede? Hvilke ønsker har de? Disse spørgsmål er også en del af visionsplanen for kredsen, så kom endelig med gode idéer.

Mestrene blev hyldet til vores årlige kredsfest, men her må vi konstatere, at der igen ikke er så bred tilslutning mere. Vi ønsker gerne at der er så mange som muligt, der deltager i arrangementerne, så derfor vil vi naturligvis også gerne have inputs til hvordan vi kan gøre kredsfesten mere attraktiv – udover pokalerne naturligvis.

Så kommer vi til juleafslutningen. Som vi ser med festerne og generelt ved afslutningerne er det kun et fåtal af medlemmerne der kommer. Det er rigtig ærgerligt, da det netop er ved disse afslutninger at man kommer tættere på hinanden socialt. Der summes pt. I bestyrelsen om hvilke tiltag, der kan lokke folk til at komme og også her kan jeg kun opfordre medlemmerne til at komme med gode idéer.

Slutteligt vil jeg gerne takke hele trænerstaben for deres indsats gennem endnu et år. Gang på gang stiller de frivilligt op for at hjælpe hundeførerne efter bedste evne og p.t. er der rigtig meget kursusaktivitet i gang for alle trænerne for at kunne være fuldt opdateret på det sidste nye. Jeg vil på bestyrelsens og egne vegne også gerne takke Steen for hans gode samarbejde i bestyrelsen gennem mange år, det har været en fornøjelse.

Jeg ønsker kredsen alt det bedste i 2016 – jeg vil glæde mig til at kigge ud til jer, så snart jeg kan.

Med venlig hilsen Formanden
Pr. 1.1.2016 stiger Grundkontingent med 100 kr. Således at medlemmer af hovedklubben fremover betale 400 kr. pr. sæson + 100 kr. pr. hold. (Gr. C dog 200 kr.) Ikke-medlemmer 500 kr i grundkontingent.


Bestyrelsen har besluttet at brug af træningsbanen på prøvedage er forbudt og - for prøvedeltagere - medfører diskvalifikation fra prøven.

 

 

For at deltage i kredsmesterskaber skal følgende krav være opfyldt
 
1. Medlemskab af Schæferhundeklubben for Danmark kreds 41 mindst 3 måneder før kredsmesterskabet.
 
2. Været ejer af den prøvestillede hund mindst 3 måneder før kredsmesterskabet.
 
Ovenstående er konfirmeret af Schæferhundeklubben for Danmark.  

Venlig hilsen
 
Bestyrelsen

 

 
Spørgsmål til bestyrelse og trænere skal stilles direkte til den enkelte via mail eller personlig kontakt og ikke via Facebook. Mailadresser og telefonnumre findes på den nye hjemmeside.

 

Bestyrelsen har fastlagt regler for deltagelse i kurser, således at vi dækker diæter, evt. færger og desuden betaler med 1,50 kr pr. kørt km. Det er et ønske om fremover at kunne afholde grundkurser i kredsens regi.